Privacybeleid

Privacyverklaring TFC NOAD versie 1, oktober 2018 

Het bestuur van Toerfietsclub NOAD (hierna te noemen: TFC NOAD) hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn leden. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

TFC NOAD houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

– je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

– verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van jouw rechten betreffende je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als TFC NOAD zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen hierover hebt neem dan contact met ons op via e-mail: , of door een van de bestuursleden te bellen. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door TFC NOAD verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden

– Ledenadministratie van de TFC NOAD.

– Om de gegevens door te geven aan de landelijke organisatie NTFU voor de door NTFU geboden diensten, o.a. het aanmaken van een lidmaatschapspas, Scan & Go gegevens, schadeverzekering fietsen en toezending magazine per post en mailingen met betrekking tot fietssport en daaraan gerelateerde evenementen.

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Adres;

– Postcode;

– Woonplaats;

– Telefoonnummers;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Geslacht

– IBAN nummer.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan een derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de ledenadministratie door de NTFU. TFC NOAD geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en juridisch bindend is. Bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar (persoons)gegevens die de politie bij de vereniging opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

 Wij accepteren minderjarige leden alleen met toestemming van ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers. 

Bewaartermijn:

 TFC NOAD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens TFC NOAD van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Onbevoegde toegang of datalek:

TFC NOAD informeert haar leden onverwijld nadat zij constateert dat toegang tot de persoonsgegevens daadwerkelijk heeft plaatsgevonden of er sprake is geweest van een datalek. Informatie wordt verstrekt over alle feiten en omstandigheden die van belang zijn. Daarbij wordt in ieder geval voor zover bekend vermeld: – Of toegang tot de persoonsgegevens voor onbevoegden mogelijk is geweest en of dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;

– Of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens nog steeds mogelijk is;

– De aard van het datalek;

– Wat de oorzaak is geweest van de onbevoegde toegang tot het datalek;

– Bij wie het lid terecht kant voor meer informatie;

– Wat de gevolgen zijn en wat er is gedaan – of nog zal worden gedaan – om de gevolgen te beperken.

Rechten betreffende je gegevens:

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten: 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Toepasselijk recht:

Op deze privacyverklaring is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!